Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane

"RAD-BUD" mgr inż. Radosław Sobczak

Maadesigns.co.uk

Kwalifikacje:

♦ Wykształcenie wyższe budowlane - specjalność
   drogi, ulice, lotniska.

♦ Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
   budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
   drogowej, upoważniają mnie do:
   • kierowania budową lub innymi robotami
     budowlanymi,
   • kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych
     elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli
     technicznej wytwarzania tych elementów,
   • wykonywania nadzoru inwestorskiego,
   • sprawowania kontroli technicznej utrzymania
     obiektów budowlanych.
 
     Pracując na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót zdobyłem również doświadczenie
w zakresie robót kanalizacyjnych i mostowych,
co pozwala nam na realizację całego wachlarza robót ogólnobudowlanych.


Zdobyte doświadczenie:

Opis zadania Stanowisko
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 Inżynier budowy
Morski Terminal Kontenerowy Gdańsk Port Północny Inżynier budowy

Odbudowa istniejących nawierzchni wraz z usunięciem kolizji oraz z rozdziałem sieci kanalizacji sanitarnej
od kanalizacji deszczowej ul. Obrońców Pokoju,
ul. Niepodległości, ul. Tysiąclecia w Pruszczu GdańskimInżynier budowy
Infrastruktura osiedla Perła Mantemblewa w Gdańsku,
II etap ul. G. Herlinga – Grudzińskiego
Inżynier budowy
Przebudowa ul. Świętokrzyskiej w pasie drogi wojewódzkiej nr 221 w Gdańsku wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sygnalizacji świetlnej oraz przebudową sieci gazowej i oświetlenia ulicy

Inżynier budowy
Budowa ulicy Andersa w Stargardzie Gdańskim Inżynier budowy

Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 22
w m. Starogard Gdański  w  km od 316+900
do km 322+220 wraz z uporządkowaniem przyległego  układu komunikacyjnego – odcinek I-VInżynier budowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 Sztum -Tropy Sztumskie na odcinku Sztum-Czernin Inżynier budowy
Remont nawierzchni ulic: Konopnickiej, Głównej
i Kwiatkowskiego w Malborku
Inżynier budowy
Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 221
i nr 224 w m. Nowa Karczma –etap II
Inżynier budowy
Remont drogi powiatowej nr 2706G ul. Starogardzkiej
w miejscowości Skarszewy
Inżynier budowy
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz –
Blizny (II etap) od km 0+540 do km 1+630
Inżynier budowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin. Odcinki:
- Etap I, Km 6+190 do km 30+306 dł. 24,116 km
- Etap I, Km 34+850 do km 44+946 dł. 10,096 km,
- Etap II, Km 45+750 do km 53+536 dł. 7,786 km,
- Etap II, Km 53+536 do km 54+980 dł. 1,444 km,
- Etap III, Km 55+080 do km 55+375 dł. 0.295 km,
- Etap III, Km 56+100 do km 60+800 dł. 4,700 km,
długość łączna odcinka przebudowywanego 48,437 km
Inżynier budowy
Przebudowa drogi krajowej nr 16
na odcinku Grudziądz - Rogoźno od km 14+270
do km 17+200 (9 433 227,01)

Inżynier budowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229
Etap I Budowa Obwodnicy Pelplina z przebudową drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd
do węzła „Pelplin” autostrady A-1 (kl. drogi min Z
o dł 3,892 km naw. z kostki brukowej 5 995,03 m2)


Kierownik robót
Przebudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki
w Pelplinie – etap II (kl. drogi min Z o dł. 0,936 km
naw. z kostki brukowej 1697,7 m2)

Kierownik robót
Przebudowa ul. Jabłoniowej na odcinku
od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej z węzłem
Trasy W-Z w Gdańsku

Inżynier budowy
Przebudowa ulicy Towarowej oraz odcinków ulic Łubianka i Królowej Jadwigi (od ul. Piotra Ferensa
do ul. Towarowej – drogi powiatowe) w Czersku – część 3

Kierownik budowy
Budowa drogi powiatowej Nr 2766G ul Sosnowej
w m. Czarna Woda
Kierownik budowy
Modernizacja drogi gminnej na odcinku Mylof Okręglik Kierownik budowy
Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki (2886G) w Pelplinie - Etap I Inżynier budowy
Rozbudowa drogi gminnej nr 243013G na odcinku
od drogi wojewódzkiej nr 214 (Zblewo-Skórcz)
do miejscowości Kranek

Inżynier budowy

„Przebudowa i remont dróg gminnych w Osieku
z podziałem na zadania:
  1) Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych
      nr 24405G – działka nr 42,616,618 i 858
  2) Remont drogi gminnej nr 244407G –
      działka nr 482”


Inżynier budowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2733G
w m. Ocypel do skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 214 w m. Drewniaczki na odcinku od km 1+100
do km 10+675


Inżynier budowy
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w m. Skórcz- etap IV i V” – wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mmb
Kierownik robót
Odtwarzanie nawierzchni w Piecach gm. Kaliska Inżynier budowy
Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy budynku szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim Inżynier budowy
Budowa gminnej drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Stary Las, mostu na rzece Piesienica i przebudowa sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV

Inżynier budowy
Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II –
ul. Kopernika – rondo
Kierownik robót
Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem
z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym
0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk

Kierownik budowy
Remont drogi gminnej nr 169025G Pomlewo-Kozia Góra Kierownik budowy
Remont drogi gminnej Nr 241029G  – ulica Nowy Świat w Skórczu Kierownik budowy
Przebudowa mostu na przepust na rzece Szoryca
w dostosowaniu do istniejącego układu drogowego -
I etap przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich
nr 222 Gdańsk-Starogard Gdański-Skórcz i nr 234 Skórcz-Gniew oraz mostu na rzece Szoryca
w miejscowości Skórcz


Inżynier budowy

Od 2012 r. własna działalność gospodarcza Właściciel firmy/ kierownik budowy/
kierownik robót