Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane

"RAD-BUD" mgr inż. Radosław Sobczak

Maadesigns.co.uk

Zakres usług

Oferujemy usługi w zakresie:

• robót drogowych, brukarskich (drogi, ulice, parkingi,
  chodniki, place);

• wykonywania murków oporowych, konstrukcji 
  oporowych z gruntu zbrojonego;

• wykonywania warstw wzmacniających, 
  separacyjnych, zbrojących, drenażowych 
  z geosyntetyków;

• wykonywania tuneli, przejść podziemnych,
  przepustów;

• robót kanalizacyjnych (budowa kanalizacji
  deszczowej, sanitarnej)
.